Zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding ( voor de Park- en Havenappartementen )

De Eigenaar is verplicht om bij doorverkoop van een Haven of Park appartement de volgende bepalingen ten behoeve van de Gemeente op te leggen aan haar koper, hierna in dit artikel te noemen: koper:

1.         Koper verplicht zich een Haven- of een Parkappartement uitsluitend te zullen gebruiken als hoofdverblijf om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en deze Haven- of Parkappartement niet aan derden te zullen doorverkopen, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden.

2.         De in lid 1 van dit artikel 7.II bedoelde plicht tot bewoning door koper (zelfbewoningsplicht) geldt niet in geval van bewoning of huur door eerstegraads bloed- en aanverwanten van de koper.

3.         Het bepaalde in lid 1 van dit artikel 7.II vervalt nadat de koper de Haven- of Parkappartement gedurende vijf (5) achtereenvolgende jaren heeft bewoond dan wel heeft doen bewonen in geval van als bedoeld in lid 2 van dit artikel 7.II.

4.         De Gemeente kan schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel 7.II. Deze ontheffing wordt echter steeds verleend in geval van:

             a.         verandering van werkkring van de koper op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;

             b.         overlijden van koper of diens echtgeno(o)t(e);

             c.         ontbinding van het huwelijk door echtscheiding dan wel ontbinding van het geregistreerd partnerschap van koper;

             d.         verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van koper of van één van zijn gezinsleden;

             e.         het vinden van een werk- of scholingskring buiten een straal van vijftig kilometer c.q. een uur reizen vanaf de woonplek;

             f.          faillissement of anderszins aantoonbaar terugval in inkomen, zoals door verlies van arbeidsuren van (één van) de koper(s);

             g.         andere bijzondere omstandigheden, waarvoor aan Koper schriftelijk toestemming is verleend door de Gemeente.

5.         Bij niet nakoming van het bepaalde in lid 1 tot en met lid 4 van dit artikel 7.II, verbeurt de koper een direct opeisbare boete aan de Gemeente, ter hoogte van 10% van de koopprijs bij vervreemding van de Haven- of Parkappartement.